ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Manhertz Művek Bt. (a továbbiakban mint Adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek érvényesek az onbizalom.hu, manhertz.com, gatlastalan.hu és celkituzes.hu internetes oldalakat használva (továbbiakban: Weboldalak), és folyamatosan elérhetők a https://onbizalom.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Adatkezelő készségesen megválaszol minden felmerülő kérdést jelen tájékoztató közleményhez kapcsolódóan.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelés szempontjából érintett személy az, aki a megadott bármely személyes adata alapján azonosítható.
Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Weboldalak részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
– 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (pb.);
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
– 1997. évi CLV. tv. – a fogyasztóvédelemről
– 2008. évi XLVIII. tv. – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (a regisztrációkor checkboxban elhelyezett pipa) igazolja az Adatkezelési tájékoztató megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül.

3. Az Adatkezelő adatai

Név: Manhertz Művek Oktatási és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 3325-Noszvaj, József Attila u. 40.
Cégjegyzékszám: 10 06 027533
Adószám: 26089836-2-10
E-mail: iroda@manhertz.com
Adatkezelő képviselője: Manhertz József, ügyvezető

4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

4.1 Hírlevélre feliratkozás

Az adatkezelés jogalapja az érintetti hozzájárulás. A kezelt adatok köre: név és email cím.

Az adatkezelés célja hírlevelek küldése az alábbi témák megosztásáért:
Személyiségfejlesztő, kommunikációs és vállalkozásfejlesztési tippek, direkt marketing célú üzenetek, tanulmányok, írások, videók, hangfelvételek, képek, inspiráló és megosztásra érdemes anyagok, ingyenes és fizetős tréningek, tananyagok, online programok, könyvek, valamint kiváló minőségű ajánlatok harmadik féltől.

Adatkezelő a hírlevél feliratkozáskor megadott személyes adatokat harmadik félnek nem adja át, és harmadik féltől nem is szerez be személyes adatokat. (Azaz, nem vásárol adatbázist, a meglévő adatbázisát pedig semmilyen körülmények között nem értékesíti.)

Adatközlő a hírlevélről bármikor leiratkozhat a hírlevelek alján található “leiratkozás” linkre kattintva. Adatközlő a hírlevélfeliratkozáskor megadott adatokat (név, email cím), vagy azok bármelyikét módosíthatja az “adatmódosítás” linkre kattintva, vagy válaszolva az aktuális hírlevélre, vagy az iroda@manhertz.com címre írt levélben kérve. A hírlevélre feliratkozáskor az adatközlőnek ügyelnie kell arra, hogy a nevét helyesen írja (pl. nagybetűvel kezdve), mert a hibás feliratkozásból adódó helytelen megszólításért nem tudunk felelősséget vállalni.

4.2 Digitális, online tananyagok vásárlása

Az adatkezelés jogalapja az érintetti hozzájárulás, a vásárlást követően pedig a törvényi kötelezettség teljesítése.
A kezelt adatok köre: név, email cím, számlázási adatok (magánszemély vagy vállalkozás neve, cég esetében adószám, ország, város, utca, házszám, irányítószám), vásárlások adatai (vásárlás értéke, dátuma, időpontja, fizetés módja).

Az adatkezelés célja az adatközlő által megvásárolt digitális tananyag ellenértékről kiállított számla, a tananyag letöltési módjának, valamint a tananyaggal kapcsolatos későbbi újdonságok, frissítések, email-ben történő továbbítása, a vásárlókkal való kapcsolattartás, és egyedi ajánlatok felajánlása.

4.3 Rendezvények

Jelenleg ez a szolgáltatás nem érhető el. A változásokról hírlevélben küldünk értesítést.

4.4 Személyes konzultáció, tanácsadás

Jelenleg ez a szolgáltatás nem érhető el. A változásokról hírlevélben küldünk értesítést.

4.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok: név, email cím, üzenet tárgya, üzenet szövege. Ezen adatok felhasználása kizárólag az ügyintézés idejére, valamint az ügyintézés lebonyolításához szükségesek.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés hírlevél feliratkozás esetén visszavonásig vagy az érintett leiratkozásáig tart.

Díjköteles szolgáltatás megrendelése esetén a regisztrációkor megadott személyes adatok kezelése a szolgáltatás nyújtása céljából létrejött szerződés megszüntetéséig tart. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, mint például a kiállított számlák megőrzése a számviteli törvény szerint. A szolgáltatás igénybevételének feltétele tehát a szerződéses jogviszony, valamint a számlázási adatok kezelése az adójogszabályok alapján. Ezért adatközlő által megadott személyes adatok vonatkozó része szükséges a hatóság felé való elszámoláshoz és a jogérvényesítéshez, így jogi kötelezettség teljesítéséhez jogos érdek alapján kezelhető, ezek törlése nem kérhető.

6. Technikai adatok

Személyes adatok a következő módon kerülhetnek Adatkezelő kezelésébe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az érintett által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől érintett is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adataidat, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk, vagy szolgáltatást rendel.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a használat során generálódnak és melyeket a Weboldalak rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a Weboldalak férnek hozzá.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
– változatlansága igazolható (adatintegritás);
– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

– a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
– a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
– a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

7. Cookie-k (Sütik)

Weboldalak a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és a későbbi látogatás során visszaolvasnak. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A feltétlenül szükséges, munkamenet sütik (session cookie-k) célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Weboldalakat, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

A sütik célja:

– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát;
– minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Weboldalak alkalmazzák a Google Analytics és a Facebook Pixel mint harmadik felek sütijeit is. Ezen statisztikai célú szolgáltatások használatával a Weboldalak információkat gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a Weboldalakat. Az adatot a Weboldalak fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használjuk fel, valamint hogy minél jobb minőségű és az érdeklődésnek megfelelő tartalmat készítsünk, jobban megismerve a látogatóinkat, illetve remarketing tevékenységgel kiegészítve a látogatóval további kapcsolatot építhessünk újabb tartalmak mutatásával. Ezzel a korábbi látogatóknak, vagy a hasonló érdeklődési körrel leendő látogatóinknak különböző Google illetve Facebook hirdetéseket jeleníthetünk meg.

Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Ezen adatok alapján nem lehet személyesen beazonosítani a Weboldalak látogatóit. Mindössze arra szolgálnak többek között, hogy Weboldalak látogatói mennyi időt töltenek az adott oldalon, melyik városból érkezik a legtöbb látogató vagy milyen korcsoportba tartoznak. A statisztikai analitikára szolgáló adatgyűjtést ki lehet kapcsolni a Google és Facebook oldalakon.

Weboldalakon más honlapról származó beágyazott tartalmakat (például videók, képek, szövegek) is használhatnak. Ezek a tartalmak úgy működnek, mintha azt a honlapot böngésznénk, ahol az adott tartalom erdetileg megtalálható. Lehetséges, hogy azok a honlapok adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket helyeznek el, esetleg más követőkódot használnak. Adatkezelő ezen beágyazott tartalmak tulajdonosainak adatvédelmi és információvédelmi szabályaiért és gyakorlatáért nem vállal felelősséget.

8. Az adatok fizikai tárolási helyei

Adatkezelő az általa kezelt elektronikus és papír formájú adatokat székhelyén őrzi. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén találhatók. Adatkezelő a székhelyén őrzött, rendszeres biztonsági mentésekkel gondoskodik az érintett személyes adatainak biztosításáról arra az esetre, amennyiben az adatok az alábbiakban részletezett külső adatfeldolgozó szolgáltatónál elvesznének. Így szükség esetén az adott adatfeldolgozói feladat elvégzésére a lehető legrövidebb időn belül egy másik adatfeldolgozó szolgáltatót vehetünk igénybe az érintett ügyfeleink elégedettségét fenntartva.

9. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

A Weboldalak szolgáltatásainak használatakor Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veheti igénybe. Az adattovábbítás jogalapja az érintetti hozzájárulás.

– Tárhelyszolgáltató:
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft., 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241. (Adószám: 14571332-2-42, Cégjegyzékszám: 01 09 909968)

– Marketingszoftver használatához: (hírlevélre feliratkozáskor és/vagy vásárláskor):
Manhertz-Pylon Kft., 2085-Pilisvörösvár, Fő út 126., info@manhertz.hu (Adószám: 12245772-2-13, Cégjegyzék szám: 13 09 074966)
SalesAutopilot Kft., 1024-Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4. (Adószám: 25743500-2-41, Cégjegyzék szám: 01 09 286773)

– Számlázáshoz:
Billingo Technologies Zrt., 1133-Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet (Adószám: 27926309-2-41, Cégjegyzékszám: 01 09 1981177)

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

– az adatkezelés céljai;
– az érintett személyes adatok kategóriái;
– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
– a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
– a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
– a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
– az adatforrásokra vonatkozó információ;
– az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelési tájékoztató készült: 2020. június 10.